Pressens Arbeidsledighetskasse

Næringsdrivende kan også søke om støtte fra Pressens Arbeidsledighetskasse

For å få stønad fra PA-kassen er det et krav at NAV har innvilget dagpenger. Det kan gjøres unntak for næringsdrivende hvis søker kan sannsynliggjøre et bortfall av inntekten tilsvarende en 50% stilling eller mer.

Vedtekter Pressens Arbeidsledighetskasse

Revidert i landsstyret i Norsk Journalistlag 07.06.2018

Pressens Arbeidsledighetskasse er finansiert av Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Med unntak av studentmedlemmer er alle yrkesaktive medlemmer i Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening tilknyttet Pressens Arbeidsledighetskasse.

Dersom du har vært medlem i Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening ett år forut for arbeidsledighet, hatt inntekt fra journalistisk arbeid ett år forut for arbeidsledighet og er innvilget dagpenger hos NAV, kan du søke om stønad fra Pressens Arbeidsledighetskasse. For næringsdrivende gjelder egne dokumentasjonskrav.

Det anbefales å søke så snart du er blitt arbeidsledig, og ettersende dokumentasjon du ikke har for hånden. Stønad innvilges ikke for tiden forut for søknadsdato.

Søknad om stønad

Pressens Arbeidsledighetskasse har følgende ytelser

Ordinær stønad Forsørgertillegg Akuttstønad Stønad til langtidsledige

4 000 kroner pr. måned (i inntil 6 måneder)

400 kroner pr. måned pr. forsørgerbyrde

5 000 kroner som engangsbeløp sammen med første ordinære stønad.

Inntil to utbetalinger:

3 000 kroner tre måneder etter siste ordinære stønad.

3 000 kroner seks måneder etter første stønad til langtidsledige.